Všeobecné zmluvné podmienky účasti na denných detských táboroch organizovaných občianskym združením Športy deťom (ďalej len „VZP“)

Preambula

1.       Za „Poskytovateľa“ sa na účely tejto Zmluvy považuje občianske združenie Športy deťom, ďalej OZ, so sídlom Solivarská 126/21, 821 03 Bratislava - Ružinov, IČO 54432863, registrované na MV SR pod číslom VVS/1-900/90-63543. Poskytovateľ je občianskym združením zaoberajúcim sa najmä organizovaním detských a iných telovýchovných aktivít, mimoškolských vzdelávacích a športových aktivít, organizovaním kultúrnych a iných spoločenských podujatí. Kontaktný email: sportydetom@gmail.com , Tel: +421907643399, +421915551581

2.       Poskytovateľ  v súlade so svojou činnosťou organizuje denné detské tábory, a to v týždňových „Turnusoch“ alebo  vo vybraných dňoch.

3.       Za „Dieťa“ sa na účely tejto Zmluvy považuje osoba, ktorá je uvedená ako Dieťa v Prihláške.

4.       Za „Objednávateľa“ (klienta) sa na účely tejto Zmluvy považuje osoba, ktorá je uvedená ako zákonný zástupca dieťaťa v Prihláške, prostredníctvom ktorej bolo Dieťa prihlásené na denný detský tábor.

5.       Za „Turnus“  sa na účely tejto zmluvy považuje časový úsek od pondelka do piatka od 8:00 do 17:00, pričom od 8:00 do 9:00 je zraz pred vstupom do Vodného sveta Galandia, denný program je od 9:00 do 16:00 a deti je potrebné si vyzdvihnúť medzi 16:00 až 17:00 opätovne pred vstupom do Vodného sveta Galandia (prípadne na základe dohody).

6.        „Zmluva“ znamená Prihláška vyplnená a odoslaná Objednávateľom, čím súhlasí so Všeobecnými zmluvnými podmienkami účasti na denných detských táboroch.

7.       Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z účasti Dieťaťa na dennom detskom tábore.


Článok  I. – Výber detského denného tábora a jeho rezervácia

1.       Objednávateľ si rezervoval niektorý z ponúkaných Turnusov, prípadne jednotlivých dní zverejnených na internetovej stránke Poskytovateľa prostredníctvom vyplnenia Prihlášky. Zaslanie riadne vyplnenej Prihlášky sa považuje za návrh Objednávateľa na uzavretie Zmluvy.

2.       Zmluva medzi Poskytovateľom a Klientom vzniká uskutočnením nasledujúcich udalostí: 

    1) potvrdením Prihlášky zo strany Poskytovateľa, 

   2) zaplatením príspevku na denný detský tábor zo strany Objednávateľa v plnej výške.


Článok  II. – Platobné podmienky

1.       Príspevok za denný detský tábor (ďalej len „Príspevok“) je stanovený v potvrdení  Prihlášky zo strany Poskytovateľa.

2.       V príspevku sú zahrnuté nasledovné položky:

   a)     denná starostlivosť o dieťa pod vedením zaškolených inštruktorov,

   b)     celodenný vstup do Vodného sveta Galandia od pondelka do piatka,

   c)     každý deň jeden plavecký tréning, prípadne iný športový program zvolený podľa počasia ,

   d)     strava v rozsahu desiata, obed (polievka + hlavné jedlo), olovrant.

3.       Príspevok je potrebné uhradiť najneskôr do 14 pracovných dní od potvrdenia prihlášky zo strany OZ. V prípade, že medzi potvrdením prihlášky a nástupom dieťaťa do denného tábora uplynie kratší časový úsek než 14 dní, príspevok musí byť uhradený najneskôr v deň nástupu dieťaťa do denného tábora.

4.       V prípade záujmu je možné uhradiť príspevok v 2 platbách, pričom 50% zo sumy je potrebné uhradiť do 14 dní od potvrdenia prihlášky emailom zo strany OZ a zvyšných 50% je potrebné uhradiť najneskôr 30 dní pred začatím turnusu. 

5.       Príspevok je možné uhradiť jedným z nasledovných spôsobov:

   a)     bankovým prevodom na účet,

   b)     v hotovosti, do pokladne OZ (na základe dohody s Poskytovateľom).

6.       Za uhradenie príspevku podľa ods. 5 písm. a) a b) sa považuje jeho pripísanie na účet OZ, prípadne prijatie do pokladne OZ.

7.       OZ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy za predpokladu, že sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

   a)     klient uhradil v lehote príspevok za príslušný turnus,

   b)     pred uhradením príspevku klientom už boli uhradené príspevky za príslušný turnus ďalšími klientmi,

   c)     počet detí, za ktoré boli uhradené príspevky za príslušný turnus pred úhradou príspevku klientom  prekročil povolený počet detí na turnus.

8.       V prípade, ak OZ využije svoje právo podľa ods. 7 tohto článku, OZ je povinné bez zbytočného odkladu oznámiť predmetnú skutočnosť klientovi a ponúknuť klientovi najbližší možný voľný turnus zodpovedajúceho denného detského tábora. V prípade, ak klient nebude mať záujem o ponúknutý turnus, je OZ povinné vrátiť klientovi príspevok v plnej výške, a to do 30 dní odo dňa odmietnutia ponúknutého turnusu.

9.       V prípade, že bude príspevok uhradený oneskorene, OZ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, ak je vybraný turnus zodpovedajúceho denného detského tábora obsadený.

10.       V prípade, ak OZ využije svoje právo podľa ods. 9 tohto článku a odstúpi od zmluvy, OZ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu kontaktovať klienta a ponúknuť mu najbližší možný voľný turnus zodpovedajúceho denného detského tábora. V prípade, ak klient nebude mať záujem o ponúknutý turnus, je OZ povinné vrátiť klientovi príspevok v plnej výške, a to do 30 dní odo dňa odmietnutia ponúknutého turnusu. 


Článok III. – Práva a povinnosti OZ (Poskytovateľa)

1.       OZ si vyhradzuje právo zmeniť program denného tábora, a to z nasledovných dôvodov:

   a)     nevhodné počasie,

   b)     prekážky na strane dodávateľa alebo zmluvného partnera OZ.

2.       V prípade, že nastane situácia predpokladaná v ods. 1 tohto článku, OZ vykoná zmenu programu denného tábora tak, aby čo najviac zodpovedala programu, ktorý si klient vybral. Zmluvné strany sa pre odstránenie pochybností dohodli, že zmena programu denného tábora nie je dôvodom na odstúpenie od zmluvy ani na zmenu príspevku.

3.       OZ má právo zrušiť turnus denného tábora v nasledovných prípadoch:

   a)     nedostatočná obsadenosť turnusu denného detského tábora,

   b)     bezprostredná hrozba živelných pohrôm (napr. požiar, povodeň a pod.),

   c)     výskyt nebezpečných nákaz.

4.       V prípade, ak dôjde k zrušeniu Turnusu zo strany Poskytovateľa, poskytne Poskytovateľ Objednávateľovi možnosť zúčastniť sa denného detského tábora v inom voľnom Turnuse. V prípade, že si Objednávateľ z ponuky nevyberie, je Poskytovateľ povinný vrátiť Objednávateľovi príspevok v plnej výške za denný detský tábor, a to do 15 dní odo dňa doručenia písomného upovedomenia o zrušení Turnusu Objednávateľovi.

Článok IV. – Práva a povinnosti klienta (Objednávateľa)

1.        Objednávateľ je povinný pri nástupe dieťaťa do detského tábora priniesť čestné prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa (že netrpí žiadnou infekčnou chorobou a nebolo mu nariadené karanténne opatrenie) nie staršie ako jeden deň pred nástupom dieťaťa do denného detského tábora a kópiu preukazu poistenca. Prehlásenie je možné vypísať aj v deň nástupu dieťaťa do denného detského tábora. Ak dieťa užíva nejaké lieky, je potrebné túto skutočnosť uviesť pri nástupe na denný detský tábor a lieky odovzdať vedúcemu tábora.

2.       Objednávateľ je povinný v prihláške písomne informovať poskytovateľa o všetkých zdravotných obmedzeniach dieťaťa, ochoreniach, alergiách a užívaných liekoch.

3.       Objednávateľ alebo jeho splnomocnený zástupca je povinný priviesť dieťa na denný detský tábor na miesto a v čase určenom v bode 5.

4.       Objednávateľ alebo jeho splnomocnený zástupca je povinný vyzdvihnúť si dieťa z denného detského tábora na mieste a v čase určenom v bode 5.

5.       Ak nie je určené inak, príchod detí je stanovený medzi  8.00 hod. a 9.00 hod a odchod medzi 16.00 a 17.00 hod a to počas každého dňa turnusu (prípadne podľa individuálnej dohody).

6.       Akákoľvek zmena nástupu a odchodu bude Objednávateľovi vopred oznámená telefonicky alebo písomne na mail.

7.       Neodporúčame dávať deťom do tábora žiadne drahé alebo hodnotné veci/predmety, prípadne väčšiu hotovosť. Poskytovateľ za ne nenesie žiadnu zodpovednosť.

8.       Objednávateľ je povinný zabezpečiť pre dieťa: plavky, uterák, šľapky, vlastnú fľašku na pitie, prípadne plavecké okuliare, plaveckú čiapku a potrebné lieky, rukávniky v prípade, že je dieťa neplavec.


Článok V. - Vyhlásenia zmluvných strán

1.         Objednávateľ vyhlasuje, že Dieťa, ktoré do denného detského tábora prihlásil:

   a.)    je zdravé, nejaví príznaky akútneho ochorenia,

   b.)   má základné sociálne návyky,

   c.)      je schopné zaradiť sa do kolektívu a nevyžaduje poobedný spánok,

   d.)    je schopné prijať autoritu a rešpektovať pokyny inštruktorov,

   e.)    je schopné stráviť deň bez prítomnosti svojho rodiča.

2.       Objednávateľ vyhlasuje, že nebude svojou prítomnosťou, návštevou alebo opakovaným telefonickým kontaktom bezdôvodne narúšať priebeh denného detského tábora.

3.       Objednávateľ vyhlasuje, že dieťa pred nástupom na denný detský tábor oboznámil s nasledovným „Táborovým poriadkom“ a poučí dieťa o tom, že je povinné:

   a.)    Dodržiavať pokyny vedúceho tábora, ako aj pokyny ostatných inštruktorov.

   b.)    Dávať pozor na svoje zdravie, neohrozovať svoje zdravie ani zdravie iných.

   c.)   Neničiť priestory tábora, pomôcky, ako aj prostredie, v ktorom sa bude dieťa nachádzať.

   d.)    Okamžite informovať vedúceho tábora o úraze svojom alebo úraze ktoréhokoľvek účastníka, rovnako tak je povinný informovať aj o iných zdravotných ťažkostiach ako je bolesť hlavy, brucha a iné.

   e.)    Neodčleňovať sa od skupiny, svojvoľne ju neopúšťať a vedúceho tábora vždy informovať o akomkoľvek vzdialení sa od  skupiny.

   f.)      Dávať si pozor na svoje veci, a ak sa niečo stratí okamžite o tom informovať vedúceho tábora.

   g.)   Rešpektovať ostatných účastníkov tábora.

4.       V prípade hrubého nerešpektovania vedúcich a iného porušenia Táborového poriadku musí Dieťa bez nároku na vrátenie úhrady pobyt ukončiť.


Článok  VI. - Odstúpenie od zmluvy Objednávateľom

1.        Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, a to aj bez udania dôvodu. Odstúpenie od zmluvy je potrebné oznámiť Poskytovateľovi emailom, alebo telefonicky. Účinky odstúpenia nastávajú doručením písomného odstúpenia od zmluvy poskytovateľovi.

2.       V prípade odstúpenia od zmluvy podľa ods. 1. tohto článku je objednávateľ povinný uhradiť poskytovateľovi storno poplatok, a to:

   - vo výške 0 % z príspevku za denný detský tábor v prípade, ak k odstúpeniu došlo v lehote viac ako 15 dní pred nástupom na denný detský tábor,

   - vo výške 50 % z príspevku za denný detský tábor v prípade, ak k odstúpeniu došlo v lehote 7- 15 dní pred nástupom na denný detský tábor,

   - vo výške 75 % z príspevku za denný detský tábor v prípade, ak k odstúpeniu došlo v lehote menej ako 7 dní pred nástupom na detský tábor, alebo ak dieťa nenastúpilo na denný detský tábor vôbec.

          - vo výške 100 % z príspevku za denný detský tábor v prípade, ak dieťa nenastúpilo na denný detský tábor vôbec.

3.       V prípade nenastúpenia Dieťaťa do tábora z vážnych zdravotných dôvodov, Poskytovateľ umožní Objednávateľovi výber iného voľného turnusu, prípadne vráti Objednávateľovi 50 % z príspevku za denný detský tábor. V takomto prípade je nutné predložiť lekársku správu o zdravotnom stave Dieťaťa, ktorá nedovoľuje jeho účasť v tábore a to bezodkladne, kedy sa Objednávateľ o takejto skutočnosti dozvedel, najneskôr však v deň plánovaného nástupu Dieťaťa na denný detský tábor. V opačnom prípade sa nebude na túto skutočnosť prihliadať.

4.       Poskytovateľ sa zaväzuje vrátiť  pomernú časť príspevku Objednávateľovi  v zmysle ods. 2.  a ods. 3 tohto článku do 15 dní odo dňa doručenia písomného odstúpenia od tejto Zmluvy zo strany Objednávateľa,  prípadne do 30 dní odo dňa predloženia lekárskej správy podľa ods. 3. tohto článku.

5.       V prípade, že počas trvania denného detského tábora dôjde k jeho prerušeniu z dôvodu ochorenia Dieťaťa, Objednávateľ má nárok na vrátenie časti príspevku za nevyčerpanú stravu. Pokiaľ si chce Objednávateľ nárokovať na časť tohto príspevku, je potrebné zaslať vyplnenú žiadosť (dole) najneskôr do 7 dní od ukončenia turnusu denného tábora na emailovú adresu: sportydetom@gmail.com. Pri prerušení účasti na tábore z iných dôvodov, Objednávateľovi nevzniká nárok na vrátenie pomernej časti príspevku za denný detský tábor.

Článok VII. Odstúpenie od zmluvy Poskytovateľom

1.       Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy:

   a.)   v prípade zrušenia Turnusu podľa Čl. III. ods. 3 týchto Všeobecných zmluvných podmienok,

   b.)   v prípade neodovzdania dokumentov podľa Čl. IV. ods. 1. týchto Všeobecných zmluvných podmienok

   c.)     v prípade, ak Dieťa alebo Objednávateľ závažne porušuje podmienky správania sa v tábore, ustanovenia Zmluvy alebo inak závažne sťažuje chod denného detského tábora a ani napriek upozorneniu vedúceho tábora nedôjde k náprave.

   d.)   V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Poskytovateľa v zmysle ods. 1. Písm. b) a c) tohto článku, nemá Objednávateľ nárok na vrátenie príspevku za denný detský tábor ani jeho pomernej časti.

 

Článok VIII. - Ochrana osobných údajov

1.       Objednávateľ súhlasí s tým, aby Poskytovateľ spracovával osobné údaje Objednávateľa uvedené v Prihláške a osobné údaje Dieťaťa uvedené v Prihláške pre účely riadneho výkonu predmetu tejto Zmluvy v súlade so zákonom č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov, a to až do odvolania písomnou formou.

2.       Objednávateľ súhlasí, aby osobné údaje Objednávateľa a Dieťaťa špecifikované v ods. 1. tohto článku boli uložené v databáze Poskytovateľa aj po ukončení Zmluvy, za účelom uľahčenia ďalšej prípadnej spolupráce v budúcnosti, prípadne udelenia Objednávateľovi statusu stáleho zákazníka a k tomu udelenia prípadných viažucich sa výhod, ak také bude Poskytovateľ ponúkať.

3.       Objednávateľ súhlasí s fotografovaním Dieťaťa pri táborových aktivitách počas pobytu v dennom detskom tábore. Tieto fotografie je Poskytovateľ oprávnený použiť na propagáciu organizovania svojich táborov a taktiež je oprávnený fotografie zverejňovať na svojej internetovej stránke www.sportydetom.sk.

 

Článok IX. - Záverečné ustanovenia

1.   Tieto Všeobecné zmluvné podmienky účasti na denných detských táboroch sú záväzné pre obe Zmluvné strany a tvoria neoddeliteľnú súčasť záväznej Prihlášky Dieťaťa do denného detského tábora, a teda neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

2.       Meniť tieto Všeobecné zmluvné podmienky účasti na denných detských táboroch alebo Zmluvu je možné len písomným dodatkom podpísaným oboma Zmluvnými stranami.

3.       Zmluvné strany prehlasujú, že si ustanovenia Všeobecných zmluvných podmienok prečítali, rozumejú im, súhlasia s nimi a zaväzujú sa ich plniť.

4.       Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2024.