POUČENIE SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Potvrdením a odoslaním tohto dokumentu udeľujem prevádzkovateľovi Občianskemu združeniu Športy deťom, Solivarská 126/21, Bratislava 82103 (ďalej len: „prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov a osobných údajov môjho dieťaťa pre účel organizácie detských táborov. Pre tento účel súhlasím so zaradením do databázy klientov:

 •  Meno, priezvisko, titul
 •  Dátum narodenia
 • Adresa trvalého/prechodného bydliska (ulica, číslo, mesto, PSČ)
 • Kontaktné údaje (mail, telefón)
 • Fotografia a video
 • Informácie o zdravotnom stave dieťaťa v rozsahu nevyhnutnom pre poskytnutie služby
 • Informácie zo záznamov z komunikácie pomocou e-mailu, chatu, SMS správ, či telefonátu s Vami
 • Ostatné údaje z prihlášky
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na neurčité obdobie odo dňa zaslania prihlášky do tábora. Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:
 • moje osobné údaje budú využité na poskytnutie služby a marketingové účely súvisiace so službou
 • moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané
 • ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov
 • v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, môžem ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
 1. emailovou žiadosťou zaslanou na adresu sportydetom@gmail.com
 2. telefonicky +421 907 643 399
 3. zaslaním písomnej žiadosti na adresu Solivarská 126/21, Bratislava 82103 s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na adrese sportydetom@gmail.com.